Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 21 – 30 sep 21 1 jan 20 – 31 dec 20
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 882 8 1 890 1 467 9 1 476
Apportemission 1 524 1 524
Inlösta och utfärdade köpoptioner −12 −12 58 58
Återköp av egna aktier −31 −31
Avyttring av egna aktier 281 281 12 12
Utdelning −183 −5 −188 −56 −3 −59
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0
Periodens totalresultat 587 2 589 432 2 434
Belopp vid periodens utgång 4 079 5 4 084 1 882 8 1 890
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34:36 av Vladimir Mironov (Awave)