Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 49 procent till 1 850 MSEK (1 241). Den organiska omsättningen minskade med 5 procent och den förvärvade tillväxten var 54 procent. Valutakursförändringar hade ingen påverkan på nettoomsättningen i kvartalet. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 300 MSEK (420) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 9 procent. EBITA ökade med 44 procent till 286 MSEK (199) och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent (16,1). Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 1 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -27 MSEK (-4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 180 MSEK (165). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärven. Resultatet efter skatt för kvartalet ökade med 8 procent till 139 MSEK (127) och effektiv skattesats uppgick till 23 procent (23).

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

 Koncernens utveckling under delårsperioden

Under delårsperioden ökade nettoomsättningen med 65 procent till 5 862 MSEK (3 542). Den organiska tillväxten var 22 procent och den förvärvade tillväxten var 46 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent, motsvarande 109 MSEK. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 630 MSEK (805) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 6 procent. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för deras behandlingar av covid-19. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och sjukhusens behov av att vårda svårt sjuka patienter. 

EBITA ökade med 94 procent till 944 MSEK (486) och EBITA-marginalen uppgick till 16,1 procent (13,7). Förvärvskostnader om 30 MSEK samt stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier ingår i resultatet. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 998 MSEK med EBITA-marginal om 17,0 procent. Marginalförbättringen beror på ökad volym och fortsatt återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt, motsvarande 18 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -47 MSEK (-11) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 704 MSEK (383). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärven. Resultatet efter skatt ökade med 80 procent till 543 MSEK (301) och effektiv skattesats uppgick till 23 procent (21). Den effektiva skattesatsen är högre till följd av ej avdragsgilla kostnader kopplade till förvärven.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:28:49 av Vladimir Mironov (Awave)