Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Periodens resultat (rullande 12 mån) 762 520 350
Eget kapital årsgenomsnitt 2 755 1 683 1 605
Avkastning på eget kapital 762/2 755=28% 520/1 683=31% 350/1 605=22%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 260 802 588
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 1 203 781 728
R/RK 1 260/1 203=105% 802/781=103% 588/728=81%
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 1 029 672 467
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 231 130 121
EBITA 1 260 802 588
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
EBITA 1 260 802 588
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 7 593 5 273 4 530
EBITA marginal 1 260/7 593=16,6% 802/5 273=15,2% 588/4 530=13,0%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.
Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2020. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–september 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:50:18 av Vladimir Mironov (Awave)