Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2020 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2021 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 30 september 2021.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2020. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

Valberedning

Vid årsstämman 2021 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2021 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Johan Sjö, styrelsens ordförande, Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Christoffer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) och Celia Grip (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Information om hur man kontaktar valberedningen finns på AddLifes hemsida, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2020. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:51:17 av Administrator