Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
EuroClone S.p.A, Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd, Australien September, 2020 13 5 Medtech
Ropox A/S, Danmark Oktober, 2020 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG, Österrike Oktober, 2020 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB, Sverige Oktober, 2020 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l (SIAD Healthcare), Italien December, 2020 80 17 Medtech
Vision Ophthalmology Group GmbH, Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group, Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
    3 188 868  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Under delårsperioden har tre förvärv genomförts:

Den 7 april 2021 förvärvades samtliga aktier i Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Tillträde ägde rum den 8 april 2021 och VOG har konsoliderats i AddLife från detta datum. Initial köpeskilling uppgick till 165 MEUR, varav 50 procent betalades kontant och 50 procent erlades genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. Antalet aktier som erlades uppgick till totalt 5 362 216 B-aktier, varav 3 862 216 aktier är nyemitterade B-aktier och 1 500 000 B-aktier var befintliga i eget förvar. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 12 april 2021 förvärvades samtliga aktier i  Healthcare 21 Group, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Tillträde till aktierna skedde samma dag som förvärvsdatum och HC21 konsolideras från detta datum. Den initiala köpeskillingen uppgick till cirka 240 MEUR, varav cirka 74 procent betalades kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erlades genom 4 089 742 nyemitterade B-aktier i AddLife. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 5 MEUR kan utgå till ledningen senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 1 september 2021 förvärvades samtliga aktier i Bio-Connect Group till affärsområdet Labtech, verksamt i Benelux. Bio-Connect marknadsför och säljer en bred portfölj av ledande varumärken från främst forskningsinriktade leverantörer inom Life Science, Diagnostik, Farma och Veterinär. Bolaget omsätter cirka 14 MEUR och har 31 medarbetare. 

Förvärven har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 1 157 MSEK, EBITA med 131 MSEK, rörelseresultatet med 42 MSEK och periodens resultat efter skatt med 8 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 888 MSEK, EBITA med 238 MSEK, rörelseresultat med 99 MSEK samt årets resultat efter skatt med 45 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2021.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under delårsperioden uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 250 MSEK, vilket utgör cirka 97 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK har under delårsperioden betalats ut avseende förvärvet av Euroclone under år 2020.  

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet under delårsperioden 2021 uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde Vision Ophthalmology Group Healthcare 21 Group Öriga förvärv Totalt
Immateriella anläggningstillgångar 821 890 117 1 828
Övriga anläggningstillgångar 54 163 1 218
Varulager 139 405 2 546
Övriga omsättningstillgångar 203 267 19 489
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −163 −157 −23 −343
Övriga skulder −275 −923 −17 −1 215
Förvärvade nettotillgångar 779 645 99 1 523
Goodwill 1 234 2 002 78 3 314
Köpeskilling¹ 2 013 2 647 193 4 853
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −67 −47 −15 −129
Avgår: köpeskilling erlagd med aktier −1 004 −802 0 −1 806
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling −187 −46 −33 −266
Påverkan på koncernens likvida medel 755 1 752 145 2 652
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.      

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. Verkligt värde på de aktier som är del av köpeskillingen har bestämts utifrån genomsnittlig aktiekurs under en avtalad mätperiod. Transaktionskostnader för förvärv uppgår sammanlagt till 54 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en kostnad om 6 MSEK under delårsperioden, vilket redovisas under övriga rörelsekostnader.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:29:38 av Vladimir Mironov (Awave)