Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Resultat efter finansiella poster 179 165 704 383 980 659
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 105 81 342 229 393 280
Betald inkomstskatt −40 −20 −147 −52 −192 −97
Förändringar i rörelsekapital −11 −43 −282 −169 −5 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 233 183 617 391 1 176 950
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −29 −20 −93 −55 −122 −84
Företagsförvärv och avyttringar −146 −8 −2 660 −74 −2 919 −333
Kassaflöde från investeringsverksamheten −175 −28 −2 753 −129 −3 041 −417
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - −183 - −240 −57
Inlösta och utfärdade köpoptioner −7 8 −12 40 6 58
Förvärv av egna aktier - - - −31 - −31
Upptagande av lån −9 −120 2 669 −208 3 142 265
Amortering av lån −1 −1 −237 −10 −841 −614
Övrig finansieringsverksamhet −34 −20 −95 −70 −30 −5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −51 −133 2 142 −279 2 037 −384
Periodens kassaflöde 7 22 6 −17 172 149
Likvida medel vid periodens ingång 224 54 216 99 76 99
Valutakursdifferens i likvida medel 6 0 15 −6 −11 −32
Likvida medel vid periodens slut 237 76 237 76 237 216
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34:55 av Vladimir Mironov (Awave)