Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 40 procent (46). Eget kapital per aktie uppgick till 33,46 SEK (16,73) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 28 procent (31). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 105 procent (103). Förbättringen kommer från det ökade EBITA resultatet men motverkas av ökad rörelsekapitalbindning hänförlig till leverantörsskulder. 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 3 998 MSEK (700), inklusive pensionsskuld om 77 MSEK (81) samt leasingskulder om 331 MSEK (233). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 1,0 att jämföra med 0,4 vid delårsperiodens ingång. I samband med de två förvärven i det andra kvartalet togs nya krediter om 2 250 MSEK. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 525 MSEK (1 006) per den 30 september 2021. Minskningen är hänförlig till finansiering av förvärven i delårsperioden. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 617 MSEK (391). Ökningen kommer från det starka resultatet men motverkas av stora betalningar av leverantörsskulder. Företagsförvärv uppgick till 2 660 MSEK (74). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 99 MSEK (61). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 6 MSEK (6). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (31). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 12 MSEK (40). Utdelning har betalats med 183 MSEK (0).

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:29:11 av Vladimir Mironov (Awave)