Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 38 MSEK (32) och resultat efter finansiella poster uppgick till -11 MSEK (-1). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 3 139 MSEK (407). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (58).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Nettoomsättning 12 11 38 32 47 41
Administrationskostnader −16 −13 −48 −41 −68 −61
Rörelseresultat −4 −2 −10 −9 −21 −20
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −15 2 −1 8 0 9
Resultat efter finansiella poster −19 0 −11 −1 −21 −11
Bokslutsdispositioner 135 135
Resultat före skatt −19 0 −11 −1 114 124
Skatt 3 0 2 0 −24 −26
Periodens resultat −16 0 −9 −1 90 98

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 742 2 100 2 125
Summa anläggningstillgångar 6 742 2 100 2 125
Kortfristiga fordringar 213 343 191
Summa omsättningstillgångar 213 343 191
Summa tillgångar 6 955 2 443 2 316
Bundet eget kapital 62 58 58
Fritt eget kapital 2 772 1 175 1 101
Summa eget kapital 2 834 1 233 1 159
Obeskattade reserver 96 96 56
Räntebärande långfristiga skulder 165 76 75
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 0
Summa långfristiga skulder 166 77 75
Räntebärande kortfristiga skulder 3 831 987 1 008
Icke räntebärande kortfristiga skulder 28 50 18
Summa kortfristiga skulder 3 859 1 037 1 026
Summa eget kapital och skulder 6 955 2 443 2 316
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:49:02 av Vladimir Mironov (Awave)