Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Goodwill 4 427 1 100 1 007
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 583 903 783
Materiella anläggningstillgångar 610 434 364
Finansiella anläggningstillgångar 26 20 24
Summa anläggningstillgångar 7 646 2 457 2 178
Varulager 1 173 640 553
Kortfristiga fordringar 1 139 837 792
Likvida medel 237 216 76
Summa omsättningstillgångar 2 549 1 693 1 421
Summa tillgångar 10 195 4 150 3 599
Eget kapital 4 084 1 890 1 754
Räntebärande avsättningar 108 110 106
Icke räntebärande avsättningar 466 161 118
Räntebärande långfristiga skulder 785 242 179
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 1 1
Summa långfristiga skulder 1 361 514 404
Icke räntebärande avsättningar 13 9 7
Räntebärande kortfristiga skulder 3 343 564 605
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 394 1 173 829
Summa kortfristiga skulder 4 750 1 746 1 441
Summa eget kapital och skulder 10 195 4 150 3 599
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34:14 av Vladimir Mironov (Awave)