Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  30 sep 21 31 dec 20
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 0 0 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 2 2
Villkorade köpeskillingar 339 339 86 86
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 339 0 339 88 2 86
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Belopp vid periodens ingång 297 31 86 18 31 18
Periodens förvärv 34 247 14 305 72
Utbetald köpeskilling −6 −6
Omvärdering via resultaträkning 4 6 7 1
Återförda via resultaträkning 0 0
Räntekostnader 2 5 5 0
Valutakursdifferenser 2 1 −1 −3 −5
Belopp vid periodens utgång 339 31 339 31 339 86

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20
Eventualförpliktelser 41 41 43
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:49:49 av Administrator