Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Antalet återköpta aktier uppgår till 638 089 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 99,87 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 664 508 (1 029 367). Aktiekursen per 30 september 2022 uppgick till 116,30 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 26 oktober 2022 var 130,20 SEK.

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-sep 2022  
Lägsta pris, SEK 111,80  
Högsta pris, SEK 371,00  
Daglig snittomsättning, SEK 59 465 742  
Antal omsatta aktier, st 52 567 095  
Antal avslut, st 326 572  

AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 150 600 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,4 procent (0,7). Under delårsperioden har 27 350 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 109 400 B-aktier.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2022/2026 150 000 150 000 0,1 % 250,07 9 jun 2025 - 27 feb 2026
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 187 650 750 600 0,6 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
Totalt 837 650 2 150 600        
             

Den 30 september 2022 uppgick antalet aktieägare till 12 712, varav 95 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 52 procent av kapitalet och 62 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2022-09-30 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 165 644 2 824 727 4,1 14,9
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,7 12,6
SEB Fonder 0 12 056 942 9,8 7,3
State Street Bank & Trust Company 0 8 683 160 7,1 5,3
AMF - Försäkring och Fonder 0 8 542 841 7,0 5,2
Verdipapirfond Odin 0 6 580 008 5,3 4,0
AP-fonden 0 5 878 130 4,8 3,6
Swedbank Fonder 0 5 767 467 4,7 3,5
BNY Mellon NA (Former Mellon) 0 5 071 188 4,1 3,1
Handelsbanken fonder 0 4 346 587 3,5 2,6
Totalt 10 största ägarna 4 232 216 59 774 190 52,1 62,1
Övriga ägare 382 920 57 422 835 47,4 37,5
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 197 025 99,5 99,6
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 638 089 0,5 0,4
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,0 100,0
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2022-10-26 17:50:33 av jamilah.wass@add.life