Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Tillväxt i en föränderlig marknad

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 2 100 MSEK (1 850), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 16 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 50 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 2 procent. 
 • EBITA ökade med 1 procent till 288 MSEK (286), motsvarande en EBITA-marginal om 13,7 procent (15,5). EBITA inkluderar en återförd tilläggsköpeskilling om 85 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 9,7 procent. 
 • Resultat efter skatt minskade med 13 procent till 120 MSEK (139).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,99 SEK (1,13). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 20 MSEK (233) till följd av förväntat och tillfälligt högre kapitalbindning i lager. 
 • AddLife har under kvartalet omförhandlat kreditfaciliteter motsvarande 2,2 miljarder SEK, vilka nu löper på tre år med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.
 • Under kvartalet har ett förvärv genomförts, JK Lab Nordic AB. Förvärvet beräknas bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 25 MSEK.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022 (9 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 6 758 MSEK (5 862), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 25 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 57 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 3 procent. 
 • EBITA ökade med 2 procent till 963 MSEK (944), motsvarande en EBITA-marginal om 14,3 procent (16,1). EBITA inkluderar en återförd tilläggsköpeskilling om 85 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 13,0 procent. 
 • Resultat efter skatt minskade med 22 procent till 421 MSEK (543).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,46 SEK (4,58). För senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 4,92 SEK (6,03).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 558 MSEK (617).
 • Soliditeten uppgick till 37 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 69 procent (95).
 • Under delårsperioden har fem förvärv genomförts. Förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 850 MSEK.
  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 100 1 850 14 % 6 758 5 862 15 % 8 889 7 993
EBITA 288 286 1 % 963 944 2 % 1 292 1 273
EBITA-marginal,% 13,7 % 15,5 %   14,3 % 16,1 %   14,5 % 15,9 %
Resultat före skatt 142 180 −21 % 525 704 −25 % 748 927
Periodens resultat 120 139 −13 % 421 543 −22 % 599 721
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,99 1,13 −12 % 3,46 4,58 −24 % 4,92 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,98 1,13 −13 % 3,45 4,56 −24 % 4,90 6,01
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 27 oktober 2022, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>> 
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 427 903 522#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

 

Senast uppdaterad: 2022-10-26 18:13:11 av sophia.dernulf@add.life