Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Goodwill 5 223 4 528 4 427
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 162 2 663 2 583
Materiella anläggningstillgångar 869 627 610
Finansiella anläggningstillgångar 156 27 26
Summa anläggningstillgångar 9 410 7 845 7 646
Varulager 1 630 1 189 1 173
Kortfristiga fordringar 1 587 1 217 1 139
Likvida medel 286 345 237
Summa omsättningstillgångar 3 503 2 751 2 549
Summa tillgångar 12 913 10 596 10 195
Eget kapital 4 801 4 291 4 084
Räntebärande avsättningar 201 114 108
Icke räntebärande avsättningar 521 489 466
Räntebärande långfristiga skulder 3 140 788 785
Icke räntebärande långfristiga skulder 10 2 2
Summa långfristiga skulder 3 872 1 393 1 361
Icke räntebärande avsättningar 49 10 13
Räntebärande kortfristiga skulder 2 535 3 314 3 343
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 656 1 588 1 394
Summa kortfristiga skulder 4 240 4 912 4 750
Summa eget kapital och skulder 12 913 10 596 10 195
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei