Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 31 dec 21
Nettoomsättning 1 246 962 30 % 3 843 2 582 49 % 4 886 3 625
EBITA 179 95 87 % 452 202 123 % 560 310
EBITA-marginal,% 14,3 % 9,9 %   11,8 % 7,8 %   11,5 % 8,6 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 30 procent till 1 246 MSEK (962), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var oförändrad och förvärvad tillväxt var 25 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (10). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent. EBITA ökade med 87 procent till 179 MSEK (95), motsvarande en EBITA-marginal om 14,3 procent (9,9). Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling, kopplad till förvärvet av AddVision, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 85 MSEK. Tilläggsköpeskillingen baserades på ett högt ställt mål som inte förutsåg den negativa påverkan som covid-19 haft på planerade operationer under 2022. Justerat för denna uppgår EBITA-marginalen till 7,5 procent. Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 12 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 49 procent till 3 843 MSEK (2 582), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 1 procent och förvärvad tillväxt var 52 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (226). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent. EBITA ökade med 123 procent till 452 MSEK (202), motsvarande en EBITA-marginal om 11,8 procent (7,8).  Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 85 MSEK, justerat för denna uppgår EBITA-marginalen till 9,6 procent.  Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 37 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 9 mån

Förvärven inom Medtech medförde stark tillväxt under kvartalet medan den organiska försäljningen var oförändrad. Under semestermånaderna juli och augusti var efterfrågan avvaktande inom Medtech, men under september månad noterades en tydlig förbättring och även orderingången utvecklades positivt.

Den svagare lönsamheten i kvartalet förklaras bland annat av färre planerade operationer under sommarmånaderna inom framförallt ortopedisk kirurgi, då vårdsystemen återhämtade sig efter hanteringen av pandemin.

Inom ögonkirurgi har ett mindre antal leverantörer drabbats av leveransproblem och några distributionsavtal har avslutats, vilket resulterade i en minskad försäljning och även en negativ inverkan på lönsamheten. Leveranserna förväntas stegvis återupptas och i vissa fall fasas produkterna ut och ersätts gradvis av andra produkter från befintliga och nya leverantörer. Ett fokuserat förbättringsarbete sker inom detta område.

Inom avancerad kirurgi, där bolagen erbjuder en mycket hög servicegrad, har en ny produktgrupp inom neurokirurgi introducerats. En betydelsefull instrumentförsäljning inom detta område har gjorts under kvartalet, vilket drog ned marginalen, men som kommer att generera intäkter i form av serviceavtal till högre marginal.

Lönsamheten påverkades även av framtidsinvesteringar i vidareutveckling av de digitala plattformarna inom Homecare som båda är i tidig kommersiell fas. Vi ser stor potential i dessa lösningar och räknar med fortsatta investeringar. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-10-26 18:33:18 av jamilah.wass@add.life