Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 14 procent till 2 100 MSEK (1 850). Den förvärvade tillväxten var 16 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 2 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 151 MSEK (300). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent i kvartalet, motsvarande 76 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

EBITA ökade med 1 procent till 288 MSEK (286) och EBITA-marginalen uppgick till 13,7 procent (15,5). Återföring av tidigare reserverad tilläggsköpeskilling har i kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 85 MSEK. Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 12 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 8 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -41 MSEK (-27) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 142 MSEK (180). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 22 MSEK (17) och valutakursförluster till 17 MSEK (-7). Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 21 procent till 120 MSEK (139) och effektiv skattesats uppgick till 15 procent (23). Den stora skillnaden i effektiv skatt beror på den återföring av tilläggsköpeskilling som gjorts i kvartalet. 

Koncernens utveckling under delårsperioden

Under delårsperioden ökade nettoomsättningen med 15 procent till 6 758 MSEK (5 862). Den förvärvade tillväxten var 25 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 696 MSEK (1 626). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 228 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 9 mån

EBITA ökade med 2 procent till 963 MSEK (944) och EBITA-marginalen uppgick till 14,3 procent (16,1). Återföring av tidigare reserverad tilläggsköpeskilling har påverkat rörelseresultatet positivt med 85 MSEK. Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 37 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 29 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 

AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. 

Finansnettot uppgick till -134 MSEK (-47) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 525 MSEK (704). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 65 MSEK (36) och valutakursförluster till 69 MSEK (-6). Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt minskade med 22 procent till 421 MSEK (543) och effektiv skattesats uppgick till 20 procent (23). 

Dynamisk graf: Försäljning per land 2022

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 35 procent av nettoomsättningen under delårsperioden jämfört med 49 procent föregående år (helår 2021). Förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till de förvärv i Europa som har gjorts under 2021-2022. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-10-26 15:26:03 av jamilah.wass@add.life