Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 31 dec 21
Periodens resultat 120 139 421 543 599 721
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Periodens omräkningsdifferenser 120 34 353 41 384 72
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 14 6 8 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −3 −1 −2 0
Övrigt totalresultat 120 34 364 46 390 72
Periodens totalresultat 240 173 785 589 989 793
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 240 172 783 587 986 790
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 2 2 3 3
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei