DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

Tillväxt i en föränderlig marknad

2100
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

288
MSEK

EBITA

3
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

69
%

R/RK

Fredrik Dalborg Q3 2022

Långsiktig positiv trend i efterfrågan

AddLifes försäljning under tredje kvartalet ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten, exklusive covid-19, var 2 procent. Den covid-relaterade försäljningen i affärsområde Labtech har som väntat fortsatt att sjunka, men den organiska tillväxten, exklusive covid-19 uppgick till 5 procent. Minskningen i covid-relaterad försäljning har till fullo kompenserats av intäkter från förvärvade verksamheter inom affärsområde Medtech. 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv under delårsperioden

Under delårsperioden har fem förvärv genomförts. Totalt beräknas förvärven bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 850 MSEK och cirka 350 anställda.

Forvarv Onepage