Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  30 sep 22 31 dec 21
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 1 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 1 1 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Villkorade köpeskillingar 274 274 349 349
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 274 0 274 349 0 349
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 31 dec 21
Belopp vid periodens ingång 357 297 349 86 339 86
Periodens förvärv 2 34 18 247 22 251
Utbetald köpeskilling −31 −6 −31 −6
Omvärdering via resultaträkning 4 4 6 4 6
Återförda via resultaträkning −85 −85 −85
Räntekostnader −2 2 4 5 8 9
Valutakursdifferenser 2 2 15 1 17 3
Belopp vid periodens utgång 274 339 274 339 274 349
             
             

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Eventualförpliktelser 47 41 41
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei