Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Periodens resultat (rullande 12 mån) 599 721 762
Eget kapital årsgenomsnitt 4 449 3 263 2 755
Avkastning på eget kapital 599/4 449=14% 721/3 263=22% 762/2 755=28%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 292 1 273 1 260
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 1 869 1 347 1 203
R/RK 1 292/1 869=69% 1 273/1 347=95% 1 260/1 203=105%
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 904 996 1 029
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 388 277 231
EBITA 1 292 1 273 1 260
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
EBITA 1 292 1 273 1 260
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 8 889 7 993 7 593
EBITA marginal 1 292/8 889=14,5% 1 273/7 993=15,9% 1 260/7 593=16,6%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.
Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2021. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–september 2021 och för balansposter per 31 december 2021 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:34:24 av jamilah.wass@add.life