Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 100 1 850 6 758 5 862 8 889 7 993
Kostnad för sålda varor −1 349 −1 190 −4 195 −3 785 −5 546 −5 136
Bruttoresultat 751 660 2 563 2 077 3 343 2 857
Försäljningskostnader −510 −359 −1 544 −1 060 −1 970 −1 486
Administrationskostnader −131 −94 −403 −265 −526 −388
Forskning och utveckling −18 −7 −57 −25 −66 −34
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 91 7 100 24 123 47
Rörelseresultat 183 207 659 751 904 996
Finansiella intäkter och kostnader −41 −27 −134 −47 −156 −69
Resultat efter finansiella poster 142 180 525 704 748 927
Skatt −22 −41 −104 −161 −149 −206
Periodens resultat 120 139 421 543 599 721
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 120 138 419 541 597 719
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 2 2 2 2
             
Resultat per aktie, SEK 0,99 1,13 3,46 4,58 4,92 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,98 1,13 3,45 4,56 4,90 6,01
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 794 121 943 121 786 118 564 121 814 119 418
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 812 121 952 121 812 121 952 121 812 121 953
             
EBITA 288 286 963 944 1 292 1 273
             
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– materiella anläggningstillgångar −76 −51 −225 −142 −284 −201
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −96 −73 −278 −174 −354 −250
– övriga immateriella anläggningstillgångar −9 −6 −26 −19 −34 −27
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei