Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 22 – 30 sep 22 1 jan 21 – 31 dec 21
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 4 285 6 4 291 1 882 8 1 890
Apportemission 1 524 1 524
Inlösta och utfärdade köpoptioner 23 23 -9 -9
Återköp av egna aktier -49 -49
Avyttring av egna aktier 281 281
Utdelning -243 -6 -249 -183 -5 -188
Periodens totalresultat 783 2 785 790 3 793
Belopp vid periodens utgång 4 799 2 4 801 4 285 6 4 291
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av alexander@paziraei.com