Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21 31 dec 20 31 dec 19
Nettoomsättning, MSEK 8 889 7 993 7 593 5 273 3 479
EBITA, MSEK 1 292 1 273 1 260 802 305
EBITA marginal, % 14,5 % 15,9 % 16,6 % 15,2 % 8,8 %
Resultattillväxt, EBITA, % 3 % 59 % 114 % 163 % 25 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 69 % 95 % 105 % 103 % 51 %
Periodens resultat, MSEK 599 721 762 520 142
Avkastning eget kapital, % 14 % 22 % 28 % 31 % 10 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 590 3 870 3 998 700 902
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,5 2,6 2,8 0,7 2,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,9 1,0 0,4 0,6
Soliditet, % 37 % 40 % 40 % 46 % 45 %
Medelantal anställda 2 048 1 548 1 365 1 004 903
Antal anställda vid periodens slut 2 200 1 802 1 778 1 112 932

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21 31 dec 20 31 dec 19
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,92 6,03 6,50 4,63 1,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,90 6,01 6,47 4,61 1,28
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 7,81 8,46 10,05 8,47 3,61
Eget kapital per aktie, SEK 39,39 35,14 33,46 16,73 13,07
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 814 119 418 116 994 112 127 111 083
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 329 119 966 117 547 112 652 111 297
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 812 121 953 121 952 112 487 112 237
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 327 122 501 122 504 113 012 112 451
Antal historiska aktier har omräknats hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4.
Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:34:59 av jamilah.wass@add.life