Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 46 MSEK (38) och resultat efter finansiella poster uppgick till -180 MSEK (-11). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 691 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 31 dec 21
Nettoomsättning 15 12 46 38 59 51
Administrationskostnader −23 −16 −66 −48 −86 −68
Rörelseresultat −8 −4 −20 −10 −27 −17
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −47 −15 −160 −1 −160 −1
Resultat efter finansiella poster −55 −19 −180 −11 −187 −18
Bokslutsdispositioner 99 99
Resultat före skatt −55 −19 −180 −11 −88 81
Skatt 9 3 35 2 18 −15
Periodens resultat −46 −16 −145 −9 −70 66

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 sep 22 31 dec 21 30 sep 21
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 862 6 978 6 742
Summa anläggningstillgångar 7 862 6 978 6 742
Kortfristiga fordringar 369 407 213
Summa omsättningstillgångar 369 407 213
Summa tillgångar 8 231 7 385 6 955
Bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2 436 2 850 2 772
Summa eget kapital 2 498 2 912 2 834
Obeskattade reserver 120 120 96
Räntebärande långfristiga skulder 2 541 235 165
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 1
Summa långfristiga skulder 2 542 236 166
Räntebärande kortfristiga skulder 3 041 3 946 3 831
Icke räntebärande kortfristiga skulder 30 171 28
Summa kortfristiga skulder 3 071 4 117 3 859
Summa eget kapital och skulder 8 231 7 385 6 955
Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:32:41 av jamilah.wass@add.life