Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 30 sep 21 30 sep 22 31 dec 21
Resultat efter finansiella poster 142 179 525 704 748 927
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 96 105 496 342 603 449
Betald inkomstskatt −28 −40 −152 −147 −257 −252
Förändringar i rörelsekapital −190 −11 −311 −282 −143 −114
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 233 558 617 951 1 010
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −58 −29 −186 −93 −227 −134
Företagsförvärv och avyttringar −22 −146 −818 −2 660 −1 001 −2 843
Kassaflöde från investeringsverksamheten −80 −175 −1 004 −2 753 −1 228 −2 977
Utdelning till moderbolagets aktieägare −243 −183 −243 −183
Inlösta och utfärdade köpoptioner 18 −7 23 −12 26 −9
Förvärv av egna aktier −49 −49
Upptagande av lån 47 −9 1 366 2 669 1 346 2 649
Amortering av lån −55 −1 −640 −237 −663 −260
Övrig finansieringsverksamhet −32 −34 −120 −95 −152 −127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −22 −51 337 2 142 265 2 070
Periodens kassaflöde −82 7 −109 6 −12 103
Likvida medel vid periodens ingång 351 224 345 216 237 216
Valutakursdifferens i likvida medel 17 6 50 15 61 26
Likvida medel vid periodens slut 286 237 286 237 286 345
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei