Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 37 procent (40). Eget kapital per aktie uppgick till 39,39 SEK (35,14) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 14 procent (22). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 69 procent (95). Den lägre avkastningen är främst hänförlig till ett relativt sett högre rörelsekapital, kopplat till förvärv samt störningar i logistikkedjor där bolagen byggt lager för att säkerställa leveranser till kund. 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 590 MSEK (3 870), inklusive pensionsskuld om 67 MSEK (82), leasingskulder om 347 MSEK (339) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 274 MSEK (349). De utestående bankkrediterna uppgår vid delårsperiodens utgång till 5 052 MSEK (3 408). De kortfristiga bankkrediterna uppgår till 2 351 MSEK (3 147), varav 98,5 MEUR förfaller under första kvartalet 2023, dock med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader. AddLife har under kvartalet omförhandlat kreditfaciliteter om 225 MEUR, vilka nu löper på tre år med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader. Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. 

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,2 att jämföra med 0,9 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget-genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 806 MSEK (674) per den 30 september 2022. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 558 MSEK (617). Förändringen är främst hänförlig till ett lägre resultat efter finansiella poster. Företagsförvärv uppgick till 818 MSEK (2 660). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 186 MSEK (93). Ökningen är hänförlig till investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 49 MSEK (0). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 23 MSEK (-12). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 243 MSEK (183). 

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt
Senast uppdaterad: 2022-10-26 14:24:45 av jamilah.wass@add.life