Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 förändr 31 dec 22 31 dec 21 förändr
Nettoomsättning 958 1 089 −12 % 3 880 4 373 −11 %
EBITA 138 227 −39 % 667 977 −32 %
EBITA-marginal 14,5 % 20,8 %   17,2 % 22,3 %  

Labtechs nettoomsättning i kvartalet minskade med 12 procent till 958 MSEK (1 089), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 6 procent och förvärvad tillväxt var 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 82 procent och svarade för 64 MSEK (323). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent. EBITA minskade med 39 procent till 138 MSEK (227), motsvarande en EBITA marginal om 14,5 procent (20,8). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning under räkenskapsåret minskade med 11 procent till 3 880 MSEK (4 373), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 6 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 56 procent och svarade för 760 MSEK (1 719). Covid-19 testning förväntas framöver utföras i kombination med test för andra respiratoriska sjukdomar, varför denna försäljning inte kommer att särredovisas framgent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. EBITA minskade med 32 procent till 667 MSEK (977), motsvarande en EBITA marginal om 17,2 procent (22,3). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Personalbristen i vården påverkar även diagnostikverksamheten och driver på behovet av en omställning till effektivare processer. Utvecklingen märks genom ökande intresse för tidsbesparande teknologier och den service och de tjänster som våra dotterbolag erbjuder. Behovet av utbildning och support blir allt viktigare för våra kunder som måste bedriva komplicerad verksamhet i en miljö präglad av personalbrist och hög personalomsättning. Vi har nu åter möjlighet att träffa kunder, arrangera utbildningar och seminarier samt demonstrera nya produkter under lansering.

På grund av marknadsläget märks på vissa marknader en ökad osäkerhet kring statsfinansierade och akademiska forskningsbudgetar. Vi ser en fortsatt positiv och stark trend i efterfrågan på produkter och tjänster relaterade till läkemedelsutveckling.

AddLife kan erbjuda leverantörer en stark kommersiell organisation med lokal närvaro i 29 europeiska länder och distributionsavtal för innovativa produkter i flera länder har etablerats och förväntas tillföra en ytterligare intressant potential för framtida tillväxt.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:39:50 av jamilah.wass@add.life