BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Ökad organisk tillväxt

2326
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

258
MSEK

EBITA

-4
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

61
%

R/RK

Fredrik Dalborg Q3 2022

Ökad organisk tillväxt i båda affärsområdena

AddLifes omsättning under fjärde kvartalet ökade med 9 procent jämfört med föregående år. Den covid-19 relaterade försäljningen fortsatte som väntat att minska jämfört både med fjärde kvartalet 2021 och med tredje kvartalet 2022. Inom Labtech uppgick den organiska tillväxttakten exklusive covid-19 till 6 procent och inom affärsområdet Medtech till 5 procent. Organisk tillväxt exklusive covid-19 för koncernen blev 6 procent, en klar förbättring jämfört med föregående kvartal. 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har fem förvärv genomförts. Totalt beräknas förvärven bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 850 MSEK och cirka 350 anställda.

Forvarv Onepage