Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
R/RK
EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Eget kapital per aktie
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt för äldre personer.
Blodgasanalys
Blodgasanalys ger viktig information om bl.a. patientens lungfunktion och används t.ex. för patienter på sjukhusens IVA-avdelningar.
PCR
Polymerase chain reaction är en enzymatisk metod för att anrika små mängder av specifikt DNA för vidare analys.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.
EBITA-marginalen
EBITA i procent av nettoomsättningen.
Sysselsatt kapital
Summa tillgångar reducerat med icke räntebärande skulder och avsättningar.
Börsvärde
Det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden.
P/E-tal
Priset per aktie i relation till vinsten per aktie.
Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal akter vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.
Soliditet
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Soliditeten
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Rörelsekapitalet
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder.
Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Rörelsekapital
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i förhållande till eget kapital.
Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Life Science
Life Science omfattar studien av organismer, såsom mikroorganismer, växter och djur inklusive människor. Branchen Life Science omfattar bl.a. kemi, biologi, bioteknik, diagnostik, och medicinteknik.
Diagnostik
Medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd. För att en diagnos ska kunna ställas krävs ofta särskilda medicinska undersökningar.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i förhållande till räntekostnader
Resultattillväxt
Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA