Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 9 procent till 2 326 MSEK (2 131). Den förvärvade tillväxten var 12 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 6 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 64 MSEK (355). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent i kvartalet, motsvarande 122 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

EBITA minskade med 22 procent till 258 MSEK (329) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (15,5). Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 17 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 13 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -72 MSEK (-22) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 77 MSEK (223). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 46 MSEK (20) och valutakursförluster till 26 MSEK (4). Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 65 procent till 62 MSEK (178) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (20). 

Koncernens utveckling under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret ökade nettoomsättningen med 14 procent till 9 084 MSEK (7 993). Den förvärvade tillväxten var 22 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 760 MSEK (1 976). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 352 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

EBITA minskade med 4 procent till 1 221 MSEK (1 273) och EBITA-marginalen uppgick till 13,4 procent (15,9). Återföring av reserverade tilläggsköpeskillingar har påverkat rörelseresultatet positivt med 101 MSEK. Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 54 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 42 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 

AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. 

Finansnettot uppgick till -206 MSEK (-69) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 602 MSEK (927). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 112 MSEK (57) och valutakursförluster till 95 MSEK (10). Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt minskade med 33 procent till 483 MSEK (721) och effektiv skattesats uppgick till 20 procent (22). 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 35 procent av nettoomsättningen under räkenskapsåret jämfört med 49 procent föregående år. Förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till de förvärv i Europa som har gjorts under 2021-2022.

Dynamisk graf: Försäljning per land 2022
Dynamisk graf: Försäljning per land 2021

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:38:09 av jamilah.wass@add.life