Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 22 31 dec 21
Periodens resultat 62 178 483 721
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 101 31 454 72
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 9 −6 23 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −2 1 −5 0
Övrigt totalresultat 108 26 472 72
Periodens totalresultat 170 204 955 793
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 169 203 953 790
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 3 3
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei