Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  31 dec 22 31 dec 21
Periodens resultat (rullande 12 mån) 483 721
Eget kapital årsgenomsnitt 4 627 3 263
Avkastning på eget kapital 483/4 627=10% 721/3 263=22%
     
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  31 dec 22 31 dec 21
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 221 1 273
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 2 008 1 347
R/RK 1 221/2 008=61% 1 273/1 347=95%
     
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
  31 dec 22 31 dec 21
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 808 996
Avskrivningar 722 478
EBITDA 1 530 1 474
     
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  31 dec 22 31 dec 21
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 808 996
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 413 277
EBITA 1 221 1 273
     
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  31 dec 22 31 dec 21
EBITA 1 221 1 273
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 9 084 7 993
EBITA marginal 1 221/9 084=13,4% 1 273/7 993=15,9%
     
Definitioner    
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.
Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i bokslutskommunikén. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2021. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–december 2021 och för balansposter per 31 december 2021 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:40:52 av jamilah.wass@add.life