Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 dec 22 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19 31 dec 18
Nettoomsättning, MSEK 9 084 7 993 5 273 3 479 2 482
EBITDA, MSEK 1 530 1 474 946 429 267
EBITA, MSEK 1 221 1 273 802 305 245
EBITA marginal, % 13,4 % 15,9 % 15,2 % 8,8 % 9,9 %
Resultattillväxt, EBITA, % −4 % 59 % 163 % 25 % 5 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 61 % 95 % 103 % 51 % 62 %
Periodens resultat, MSEK 483 721 520 142 129
Avkastning eget kapital, % 10 % 22 % 31 % 10 % 16 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 410 3 870 700 902 882
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,5 2,6 0,7 2,1 3,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 0,9 0,4 0,6 0,9
Soliditet, % 38 % 40 % 46 % 45 % 35 %
Medelantal anställda 2 157 1 548 1 004 903 620
Antal anställda vid periodens slut 2 219 1 802 1 112 932 873

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 dec 22 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19 31 dec 18
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,96 6,03 4,63 1,28 1,29
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,95 6,01 4,61 1,28 1,29
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 7,46 8,46 8,47 3,61 1,76
Eget kapital per aktie, SEK 40,76 35,14 16,73 13,07 9,08
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 779 119 418 112 127 111 083 100 458
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 254 119 966 112 652 111 297 100 458
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 836 121 953 112 487 112 237 102 586
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 312 122 501 113 012 112 451 102 586
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Senast uppdaterad: 2023-01-20 14:17:34 av jamilah.wass@add.life