Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 MSEK (62).

Antalet återköpta aktier uppgår till 613 989 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under räkenskapsåret i medeltal till 671 360 (895 322). Aktiekursen per 31 december 2022 uppgick till 108,60 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 1 februari 2023 var 110,30 SEK.

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-dec 2022  
Lägsta pris, SEK 99,50  
Högsta pris, SEK 371,00  
Daglig snittomsättning, SEK 52 714 688  
Antal omsatta aktier, st 71 277 885  
Antal avslut, st 410 477  

AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 016 500 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,4 procent (0,5). Under räkenskapsåret har 60 875 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 243 500 B-aktier.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2022/2026 150 000 150 000 0,1 % 250,07 9 jun 2025 - 27 feb 2026
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 154 125 616 500 0,5 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
Totalt 804 125 2 016 500        
             

Den 31 december 2022 uppgick antalet aktieägare till 13 131, varav 95 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 51 procent av kapitalet och 61 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2022-12-31 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 165 644 3 124 727 4,3 15,1
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,7 12,6
SEB Fonder 0 11 931 192 9,7 7,3
State Street Bank & Trust Company 0 8 591 757 7,0 5,2
AMF - Försäkring och Fonder 0 8 475 841 6,9 5,2
Verdipapirfond Odin 0 6 580 008 5,4 4,0
AP-fonden 0 6 443 028 5,3 3,9
BNY Mellon NA (Former Mellon) 0 5 070 549 4,1 3,1
Didner & George Fonder 0 4 013 258 3,3 2,5
Handelsbanken fonder 0 3 763 951 3,1 2,3
Totalt 10 största ägarna 4 232 216 58 017 451 50,8 61,2
Övriga ägare 382 920 59 203 674 48,7 38,5
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 221 125 99,5 99,6
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 613 989 0,5 0,4
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,0 100,0
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:56:25 av jamilah.wass@add.life