Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Ökad organisk tillväxt i båda affärsområdena 

1 OKTOBER- 31 DECEMBER 2022 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 326 MSEK (2 131), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 12 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 82 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 6 procent. 
 • EBITA uppgick till 258 MSEK (329), motsvarande en EBITA-marginal om 11,1 procent (15,5). 
 • Resultat efter skatt uppgick till 62 MSEK (178).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,50 SEK (1,46). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 351 MSEK (393). 

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 9 084 MSEK (7 993), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 22 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 62 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 4 procent. 
 • EBITA uppgick till 1 221 MSEK (1 273), motsvarande en EBITA-marginal om 13,4 procent (15,9). EBITA inkluderar återförda tilläggsköpeskillingar om 101 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 12,3 procent. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 483 MSEK (721).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,96 SEK (6,03).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 909 MSEK (1 010).
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 61 procent (95).
 • Under året har fem förvärv genomförts. Förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 850 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 SEK per aktie.
  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 förändr 31 dec 22 31 dec 21 förändr
Nettoomsättning 2 326 2 131 9 % 9 084 7 993 14 %
EBITA 258 329 −22 % 1 221 1 273 −4 %
EBITA-marginal 11,1 % 15,5 %   13,4 % 15,9 %  
Resultat före skatt 77 223 −65 % 602 927 −35 %
Periodens resultat 62 178 −65 % 483 721 −33 %
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,50 1,46 −66 % 3,96 6,03 −34 %
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,50 1,45 −66 % 3,95 6,01 −34 %
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar Bokslutskommunikén. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 2 februari 2023, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>> 
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 427 903 522#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:34:47 av jamilah.wass@add.life