Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 förändr 31 dec 22 31 dec 21 förändr
Nettoomsättning 1 367 1 043 31 % 5 210 3 625 44 %
EBITA 121 108 12 % 573 310 85 %
EBITA-marginal 8,9 % 10,4 %   11,0 % 8,6 %  

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 31 procent till 1 367 MSEK (1 043), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 5 procent och förvärvad tillväxt var 23 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (32). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent. EBITA ökade med 12 procent till 121 MSEK (108), motsvarande en EBITA-marginal om 8,9 procent (10,4). Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 17 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Under räkenskapsåret ökade Medtechs nettoomsättning med 44 procent till 5 210 MSEK (3 625), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 2 procent och förvärvad tillväxt var 43 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (257). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. EBITA ökade med 85 procent till 573 MSEK (310), motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (8,6). Återföring av reserverade tilläggsköpeskillingar har påverkat rörelseresultatet positivt med 87 MSEK. Investeringen avseende digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 54 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Under fjärde kvartalet ökade antalet planerade operationer åter efter en period under sommarmånaderna då aktiviteten var låg på grund av semestrar och återhämtning inom vårdsystemen. Det ökade antalet operationer resulterade i en organisk tillväxt exklusive covid-19 på 5 procent, en väsentlig förbättring jämfört med föregående kvartal.

EBITA-marginalen för kvartalet blev 8,9 procent jämfört med 10,4 procent föregående år. Nyförvärvade bolag med inriktning på avancerad kirurgi bidrog till ökad lönsamhet, medan leverantörsproblem inom ögonkirurgi, satsningar på digitala lösningar samt valuta- och priseffekter hade negativ påverkan på lönsamhetsutvecklingen. EBITA-marginalen förbättrades dock med 1,4 procentenheter (efter justeringar) jämfört med föregående kvartal. Som väntat återhämtade sig marginalen snabbt inom avancerad kirurgi efter en tillfällig svacka under föregående kvartal. Inom ögonkirurgi pågår arbetet med lansering av nya produkter samt hantering av leverantörer med leveransproblem. Dessutom har säljteamet stärkts under kvartalet. Detta har resulterat i en positiv trend i försäljning och lönsamhet, men ytterligare arbete återstår för att över tid nå förväntade marginaler.

Investeringarna i vidareutveckling av de digitala lösningarna inom hemvård fortsätter och belastar lönsamheten, motsvarande cirka en procentenhet på EBITA-marginalen i Medtech. De digitala lösningarna är i en tidig kommersiell fas och implementeras nu i flera regioner och kommuner i Sverige samtidigt som planerna på internationell expansion utformas. Försäljningsutvecklingen var god inom hemvård och förväntas fortsätta utvecklas positivt drivet av ett behov att frigöra vårdplatser, effektivisera interaktionen mellan patient och vårdpersonal samt att förbättra kliniska resultat och öka livskvaliteten hos patienter och brukare.

Besöksrestriktioner är borta och kunder har blivit mer mottagliga för besök vilket gör att kundbesök, seminarier, mässor och marknadsföring nu ökar. Detta öppnar för lansering av nya produkter, vilket också skett under kvartalet. I vissa fall omfattar produktlanseringar flera marknader och sker i samarbete mellan flera bolag i koncernen.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:51:05 av jamilah.wass@add.life