Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 22 – 31 dec 22 1 jan 21 – 31 dec 21
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 4 285 6 4 291 1 882 8 1 890
Apportemission 1 524 1 524
Inlösta och utfärdade köpoptioner 33 33 −9 −9
Återköp av egna aktier −60 −60
Avyttring av egna aktier 281 281
Utdelning −243 −6 −249 −183 −5 −188
Periodens totalresultat 953 3 956 790 3 793
Belopp vid periodens utgång 4 968 3 4 971 4 285 6 4 291
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei