Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
AddVision, Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group, Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS, Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Camanio AB, Sverige December, 2021 13 18 Medtech
MBA Incorporado S.L, Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring, Sverige Mars, 2022 4 8 Medtech
O’Flynn Medical Ltd, Irland April, 2022 64 36 Medtech
BioCat GmbH, Tyskland April, 2022 90 20 Labtech
JK Lab Nordic AB, Sverige Juli, 2022 24 6 Labtech
    3 465 1 056  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Under räkenskapsåret har fem förvärv slutförts: 
Den 20 december 2021 tecknades avtal om att förvärva verksamheten från Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Tillträde skedde 1 mars 2022 och verksamheten, som omsätter 4 MSEK, samt dess åtta anställda har integrerats in i Camanio AB. 

Den 22 december 2021 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi. MBA förvärvades från Alantra Private Equity, som ägde cirka 75 procent, och ett antal minoritetsägare, som ägde cirka 25 procent. Slutlig köpeskilling uppgick till totalt 59 MEUR efter skuldreglering och finansieras genom utökade kreditfaciliteter. MBA drivs som en egen underkoncern och ingår i affärsområdet Medtech. Förvärvet slutfördes och aktierna tillträddes den 20 januari 2022. MBA omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare. 

Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det irländska bolaget O'Flynn Medical Ltd. O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget blir en del av Healthcare 21, som AddLife förvärvade till affärsområdet Medtech 2021. O’Flynn omsätter cirka 6,4 MEUR och har 36 anställda.

Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det tyska bolaget BioCat GmbH till affärsområdet Labtech. BioCat är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för forskning inom Life Science och omsätter cirka 9 MEUR och har 20 anställda. Bolaget är etablerat i Tyskland men har också försäljning i Österrike och Schweiz. 

Den 1 juli 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i bolaget JK Lab Nordic AB till affärsområdet Labtech. JK Lab är en specialiserad distributör av instrument och tjänster inom materialprovning och omsätter cirka 25 MSEK och har 6 anställda. Bolaget har integrerats in i Bergman Labora.

De under året förvärvade bolagen har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 952 MSEK, EBITA med 162 MSEK, rörelseresultatet med 114 MSEK och periodens resultat efter skatt med 62 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 011 MSEK, EBITA med 174 MSEK, rörelseresultat med 122 MSEK samt årets resultat efter skatt med 68 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2022.  

De tillgångar och skulder som ingick i de tillträdda förvärven under räkenskapsåret 2022 uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde Totalt
Immateriella anläggningstillgångar 582
Övriga anläggningstillgångar 428
Varulager 274
Övriga omsättningstillgångar 457
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −133
Övriga skulder −1 024
Förvärvade nettotillgångar 584
Goodwill 412
Köpeskilling¹ 996
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −200
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling −21
Påverkan på koncernens likvida medel 775
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. Transaktionskostnader för förvärv uppgår sammanlagt till 12 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en kostnad om 4 MSEK under räkenskapsåret, vilket redovisas under övriga rörelsekostnader. Tilläggsköpeskillingar om 31 MSEK har under räkenskapsåret betalats ut avseende förvärven av Euroclone samt Ropox som genomfördes under år 2020. Under räkenskapsåret har tilläggsköpeskillingar om totalt 101 MSEK återförts och redovisats i övriga rörelseintäkter. Återföring av tilläggsköpeskillingar har inte haft någon påverkan på värdering av goodwill kopplad till förvärven. 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 14:28:47 av jamilah.wass@add.life