Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 64 MSEK (51) och resultat efter finansiella poster uppgick till -224 MSEK (-18). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 4 842 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 22 31 dec 21
Nettoomsättning 18 13 64 51
Administrationskostnader −17 −20 −83 −68
Rörelseresultat 1 −7 −19 −17
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −45 0 −205 −1
Resultat efter finansiella poster −44 −7 −224 −18
Bokslutsdispositioner 194 99 194 99
Resultat före skatt 150 92 −30 81
Skatt −23 −17 12 −15
Periodens resultat 127 75 −18 66

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 dec 22 31 dec 21
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 8 002 6 978
Summa anläggningstillgångar 8 002 6 978
Kortfristiga fordringar 670 407
Summa omsättningstillgångar 670 407
Summa tillgångar 8 672 7 385
Bundet eget kapital 62 62
Fritt eget kapital 2 562 2 850
Summa eget kapital 2 624 2 912
Obeskattade reserver 0 120
Räntebärande långfristiga skulder 2 600 235
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 1
Summa långfristiga skulder 2 602 236
Räntebärande kortfristiga skulder 3 301 3 946
Icke räntebärande kortfristiga skulder 145 171
Summa kortfristiga skulder 3 446 4 117
Summa eget kapital och skulder 8 672 7 385
Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:04:30 av jamilah.wass@add.life