Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 22 31 dec 21
Resultat efter finansiella poster 77 223 602 927
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 188 107 684 449
Betald inkomstskatt −104 −105 −256 −252
Förändringar i rörelsekapital 190 168 −121 −114
Kassaflöde från den löpande verksamheten 351 393 909 1 010
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −82 −41 −268 −134
Företagsförvärv och avyttringar 0 −183 −818 −2 843
Kassaflöde från investeringsverksamheten −82 −224 −1 086 −2 977
Utdelning till moderbolagets aktieägare 0 −243 −183
Inlösta och utfärdade köpoptioner 10 3 33 −9
Förvärv av egna aktier −11 −60
Upptagande av lån 50 −20 1 416 2 649
Amortering av lån −206 −23 −846 −260
Övrig finansieringsverksamhet −46 −32 −166 −127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −203 −72 134 2 070
Periodens kassaflöde 66 97 −43 103
Likvida medel vid periodens ingång 286 237 345 216
Valutakursdifferens i likvida medel 24 11 74 26
Likvida medel vid periodens slut 376 345 376 345
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei