Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 22 31 dec 21
Goodwill 5 313 4 528
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 127 2 663
Materiella anläggningstillgångar 899 627
Finansiella anläggningstillgångar 146 27
Summa anläggningstillgångar 9 485 7 845
Varulager 1 646 1 189
Kortfristiga fordringar 1 550 1 217
Likvida medel 376 345
Summa omsättningstillgångar 3 572 2 751
Summa tillgångar 13 057 10 596
Eget kapital 4 971 4 291
Räntebärande avsättningar 194 114
Icke räntebärande avsättningar 459 489
Räntebärande långfristiga skulder 2 969 788
Icke räntebärande långfristiga skulder 8 2
Summa långfristiga skulder 3 630 1 393
Icke räntebärande avsättningar 52 10
Räntebärande kortfristiga skulder 2 622 3 314
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 782 1 588
Summa kortfristiga skulder 4 456 4 912
Summa eget kapital och skulder 13 057 10 596
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei