Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 326 2 131 9 084 7 993
Kostnad för sålda varor −1 462 −1 351 −5 657 −5 136
Bruttoresultat 864 780 3 427 2 857
Försäljningskostnader −581 −426 −2 125 −1 486
Administrationskostnader −139 −123 −542 −388
Forskning och utveckling −24 −9 −81 −34
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 29 23 129 47
Rörelseresultat 149 245 808 996
Finansiella intäkter och kostnader −72 −22 −206 −69
Resultat efter finansiella poster 77 223 602 927
Skatt −15 −45 −119 −206
Periodens resultat 62 178 483 721
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 61 178 480 719
Innehav utan bestämmande inflytande 1 0 3 2
         
Resultat per aktie, SEK 0,50 1,46 3,96 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,50 1,45 3,95 6,01
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 814 121 952 121 779 119 418
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 836 121 953 121 836 121 953
         
EBITA 258 329 1 221 1 273
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −84 −59 −309 −201
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −97 −76 −375 −250
– övriga immateriella anläggningstillgångar −12 −8 −38 −27
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei