Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 38 procent (40). Eget kapital per aktie uppgick till 40,76 SEK (35,14) och avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 10 procent (22). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 61 procent (95). Den lägre avkastningen är dels hänförlig till något lägre resultat samt till ett relativt sett högre rörelsekapital

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 5 410 MSEK (3 870), inklusive pensionsskuld om 60 MSEK (82), leasingskulder om 351 MSEK (339) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 266 MSEK (349). De utestående bankkrediterna uppgår vid räkenskapsårets utgång till 4 968 MSEK (3 408). De kortfristiga bankkrediterna uppgår till 2 432 MSEK (3 147), varav 1 096 MSEK med förfall i januari 2023 förlängts med 12 månader. Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. 

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 att jämföra med 0,9 vid räkenskapsårets ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 890 MSEK (674) per den 31 december 2022. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 909 MSEK (1 010). Förändringen är främst hänförlig till ett lägre resultat efter finansiella poster. Företagsförvärv uppgick till 818 MSEK (2 843). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 268 MSEK (143). Ökningen är hänförlig till investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 60 MSEK (0). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 33 MSEK (-9). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 243 MSEK (183). 

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2023-02-01 18:38:26 av jamilah.wass@add.life