Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 förändr 31 mar 22 31 dec 21
Nettoomsättning 1 280 1 225 4 % 4 428 4 373
EBITA 296 276 7 % 997 977
EBITA-marginal,% 23,2 % 22,6 %   22,5 % 22,3 %

Labtechs nettoomsättning i det första kvartalet ökade med 4 procent till 1 280 MSEK (1 225), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 8 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 15 procent och svarade för 459 MSEK (540). EBITA ökade med 7 procent till 296 MSEK (276), motsvarande en EBITA marginal om 23,2 procent (22,6). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

 

Dynamisk graf: Försäljning per Land 2022

  

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 48 procent av nettoomsättningen i första kvartalet 2022 jämfört med 58 procent föregående år (helår 2021). Förändringen är hänförlig till de förvärv som gjorts i Europa under senaste året. 

Labtech-verksamheten har haft en stark start på det nya året. Omikronvarianten medförde initialt en ökad testning men totalt sett minskade som förväntat försäljningen av covid-19 produkter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen av icke-covid produkter ökade däremot. Vi har inom diagnostiken bra tillväxt inom områden som blodgas, patologi och mikrobiologi med ökade provvolymer på befintliga instrument. Covid-19 testningen är numera koncentrerad till patienter som behöver sjukhusvård och sjukhuspersonal samt till privata kunder inom bl a off-shore och på flygplatser. Framtida försäljning i våra diagnostikbolag av covid-tester är helt beroende på utvecklingen av pandemin, nya mutationer och olika krav på provtagning i samhället.

I de flesta länder har restriktionerna tagits bort vilket återigen medfört möjligheter till kundbesök för att demonstrera och diskutera nya produkter och lösningar. I kvartalet har antalet upphandlingar av mer rutinmässiga produkter kommit i gång igen.

Våra forskningsbolag hade försäljningsmässigt bra tillväxt i slutet av kvartalet då forskningslaboratorierna öppnades upp igen. Försäljningen ökar mest av icke-covid relaterade produkter, men fortsatt säljs i flera bolag även produkter för covid-19 b l a. sekvensiering av mutationer och tester på avloppsvatten. Efterfrågan ökar generellt på laboratoriereagenser som används för gensekvensiering, cellterapi och cancerimmunologi men även på viss instrumentering. Försäljningen av våra egna avancerade instrument utvecklades också väl i framförallt Europa och Kina.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-04-27 10:40:00 av jamilah.wass@add.life