Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 37 procent (40). Eget kapital per aktie uppgick till 37,35 SEK (35,14) och avkastningen på eget kapital uppgick vid kvartalets utgång till 19 procent (22). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 86 procent (95). Den lägre avkastningen är främst hänförlig till ett relativt sett högre rörelsekapital, kopplat till förvärv. 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid kvartalets utgång till 4 983 MSEK (3 870), inklusive pensionsskuld om 81 MSEK (82) samt leasingskulder om 372 MSEK (339). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 1,0 att jämföra med 0,9 vid delårsperiodens ingång. I samband med tillträdet av MBA Incorporado S.L togs nya krediter om 98,5 MEUR, varav 39,5 MEUR användes för skuldreglering. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 844 MSEK (674) per den 31 mars 2022. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 332 MSEK (184). Förändringen är främst hänförlig till ett förbättrat resultat justerat för avskrivningar samt minskad kapitalbindning i rörelsekapital jämfört med föregående år. Företagsförvärv uppgick till 501 MSEK (6). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 60 MSEK (24). Ökningen är hänförlig till investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 3 MSEK (1). Återköp av egna aktier uppgick till 49 MSEK (0). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 0 MSEK (5)

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2022-04-27 11:03:52 av sophia.dernulf@add.life