Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2021 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2022 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 31 mars 2022.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2021. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

 

Händelser efter delårsperiodens utgång

Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det irländska bolaget O'Flynn Medical Ltd. O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget blir en del av Healthcare 21, som AddLife förvärvade till affärsområdet Medtech 2021. O’Flynn omsätter cirka 6,4 MEUR och har 36 anställda.

Den 1 april 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i det tyska bolaget BioCat GmbH till affärsområdet Labtech. BioCat är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för forskning inom Life Science och omsätter cirka 9 MEUR och har 20 anställda. Bolaget är etablerat i Tyskland men har också försäljning i Österrike och Schweiz. 

Styrelsen i AddLife AB har den 21 april 2022 utsett Fredrik Dalborg till ny VD och koncernchef för AddLife. Fredrik Dalborg efterträder Kristina Willgård som tidigare meddelat sitt beslut att avgå senast under fjärde kvartalet 2022 då Fredrik Dalborg beräknas tillträda. 

Inga övriga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2021. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Senast uppdaterad: 2022-04-22 10:52:27 av jamilah.wass@add.life