Medarbetare

Vid kvartalets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 119, vilket kan jämföras med 1 802 vid årets ingång. Tillträdda förvärv under kvartalet har ökat antalet medarbetare med 293 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 772 (1 548).

Senast uppdaterad: 2022-04-27 12:02:24 av jamilah.wass@add.life