VD-kommentar

Vi startar 2022 med ett starkt första kvartal där omsättningen ökade med 49 procent till 2 579 MSEK och EBITA-resultatet ökade med 34 procent till 435 MSEK, vilket gav en EBITA-marginal på 16,9 procent. Tillväxten kommer främst från våra förvärv och de senaste årens kraftiga expansion i Europa. Vi har det senaste året strategiskt återinvesterat en del av våra intäkter från covid-19 relaterad försäljning i nya förvärv och skapat en stark europeisk plattform för att öka möjligheterna att leverera tillväxt under kommande år. Förvärven  ökade omsättningen i kvartalet med 893 MSEK och stärkte EBITA-marginalen.

Det är nu ungefär två år sedan covid-19 pandemin startade och smittspridningen fortsätter påverka våra samhällen och våra verksamheters möjligheter att agera på marknaden, vilket genererar både positiva och negativa effekter. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 5 procent och den covid-19 relaterade omsättning minskade med 25 procent till 459 MSEK. Med den förväntade minskningen av covid-19 försäljningen minskade den totala organiska tillväxten med 6 procent i kvartalet.

I början av kvartalet medförde omikronvariantens höga smittspridning fortsatt hög försäljning av PCR-tester. Omikron ledde till höga smittotal bland sjukhuspersonalen vilket begränsade möjligheten till olika behandlingar och färre planerade operationer kunde genomföras. Operationsköerna fortsatte därför att öka i många länder.

I slutet av kvartalet minskade smittspridningen återigen i många länder och vi såg en återgång till en mer normal marknad. Framtida försäljning av covid-19 relaterade produkter kommer vara helt beroende på utvecklingen av pandemin. Vår förväntan är att pandemin kommer klinga av under året och att tillväxten istället kommer från de produktsegment som de senaste åren fått stå tillbaka. Avgörande för hur fort återhämtningen sker beror till stor del på hur sjukvården kan hantera bristen på sjukhuspersonal.

Utmaningarna i de globala försörjningskedjorna påverkar flera av våra bolag. Råmaterial- och komponentbrist samt ökade fraktpriser medför störningar och ledtiderna är generellt längre. Vi har därför i vissa bolag ökat våra lager för att fortsatt kunna ge kunderna hög service. Hittills har våra bolag lyckats hantera de ökade kostnaderna och säkra marginalerna genom att kompensera med prisjusteringar i både befintliga och nya kundavtal.

Affärsområde Labtech hade i kvartalet bra tillväxt och den underliggande organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 8 procent. Våra nordiska diagnostikbolag levererade i början av kvartalet stora volymer av PCR-tester som dock avtog mot slutet av kvartalet. Testningen är numera till stor del koncentrerad till patienter som behöver sjukhusvård samt sjukhuspersonal. Försäljningen av icke-covid produkter ökade återigen i slutet av kvartalet både till diagnostiklaboratorier samt till våra forskningskunder.

Den starka tillväxten inom Medtech kommer från förvärven, som utvecklats enligt förväntan. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 1 procent. Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi var i de flesta bolag relativt svag i början av kvartalet men ökade i takt med den minskade smittspridningen. Övriga medicintekniska produkter har haft en god försäljningsutveckling under hela kvartalet. I slutet av kvartalet märktes även en ökande efterfrågan i våra hemvårdsbolag.

 

 Fortsatt förvärvsaktivitet

Under det första kvartalet slutförde vi förvärven av MBA Incorporado och Telia Health Monitoring. MBA Incorporado är en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi med verksamhet i Spanien, Italien och Portugal. Bolaget omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes och kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Verksamheten med dess sju anställda har integrerats in i Camanio.

Efter kvartalets utgång, den 1 april, förvärvade vi O’Flynn Medical, en specialistdistributör som säljer och hyr ut produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. O’Flynn omsätter cirka 64 MSEK och har 36 anställda. Bolaget blir en del av Healthcare 21, som affärsområdet Medtech förvärvade under 2021.

Den 1 april förvärvades också det tyska bolaget BioCat som omsätter cirka 90 MSEK och har 20 anställda. BioCat marknadsför och säljer en bred portfölj av instrument och reagenser inom de snabbväxande områdena genomics, proteomics och cellbiologi till forskningsinriktade kunder. Förvärvet stärker AddLifes närvaro i Tyskland samt öppnar för samarbeten med våra övriga bolag som är verksamma inom samma produktsegment.

Sammanfattningsvis summerar vi ett framgångsrikt och händelserikt kvartal för AddLife. Vi arbetar i nuläget intensivt med att integrera våra förvärv och säkerställa att våra nya medarbetare lär känna vår vision och företagsfilosofi genom AddLife Academy. Vi arbetar också med att bygga nätverk mellan våra bolag för att kunna dra gemensam nytta av all den kompetens vi har för att utveckla våra verksamheter vidare inom sina respektive nischer.

När vi publicerar detta har det tragiska kriget i Ukraina pågått i drygt två månader. Vi har ingen egen personal eller annan direkt exponering mot Ryssland eller Ukraina och den ekonomiska effekten av kriget är marginell. På ett medmänskligt plan känner vi stor sorg och sympati för de som drabbats och vi har i kvartalet donerat medicinteknisk utrustning till Ukraina, till ett värde av ca 7 MSEK, för akut- och intensivvård. Flera av våra dotterbolag i Östeuropa driver också olika initiativ för att hjälpa flyktingar från Ukraina med boende, mat och förnödenheter.

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2022-04-27 10:54:23 av sophia.dernulf@add.life