Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 16 MSEK (14) och resultat efter finansiella poster uppgick till -37 MSEK (1). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 085 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 31 mar 22 31 dec 21
Nettoomsättning 16 14 53 51
Administrationskostnader −21 −15 −74 −68
Rörelseresultat −5 −1 −21 −17
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −32 2 −35 −1
Resultat efter finansiella poster −37 1 −56 −18
Bokslutsdispositioner 99 99
Resultat före skatt −37 1 43 81
Skatt 7 0 −8 −15
Periodens resultat −30 1 35 66

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 813 6 978 2 017
Summa anläggningstillgångar 7 813 6 978 2 017
Kortfristiga fordringar 245 407 359
Summa omsättningstillgångar 245 407 359
Summa tillgångar 8 058 7 385 2 376
Bundet eget kapital 62 62 58
Fritt eget kapital 2 771 2 850 1 172
Summa eget kapital 2 833 2 912 1 230
Obeskattade reserver 120 120 96
Räntebärande långfristiga skulder 86 235 55
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 1
Summa långfristiga skulder 87 236 56
Räntebärande kortfristiga skulder 4 983 3 946 946
Icke räntebärande kortfristiga skulder 35 171 48
Summa kortfristiga skulder 5 018 4 117 994
Summa eget kapital och skulder 8 058 7 385 2 376
Senast uppdaterad: 2022-04-27 12:18:01 av jamilah.wass@add.life