Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 förändr 31 mar 22 31 dec 21
Nettoomsättning 1 301 512 154 % 4 414 3 625
EBITA 144 50 190 % 404 310
EBITA-marginal,% 11,1 % 9,7 %   9,2 % 8,6 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 154 procent till 1 301 MSEK (512), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 1 procent och förvärvad tillväxt var 166 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (80). EBITA ökade med 190 procent till 144 MSEK (50), motsvarande en EBITA-marginal om 11,1 procent (9,7).

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

 

Dynamisk graf: Försäljning per Land 2022

 

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 25 procent av nettoomsättningen i första kvartalet 2022 att jämföra med 32 procent föregående år (helår 2021). Skiftet från främst de nordiska länderna till en allt större andel omsättning i Europa är hänförlig till de stora förvärv som gjorts i affärsområdet under 2021-2022.

Den starka omsättnings- och EBITA-ökningen inom affärsområdet Medtech är drivet av de förvärv som genomförts under det senaste året. Samtliga förvärv har utvecklats väl och i linje med våra förväntningar. Affärsläget för våra största förvärv från 2021, Healthcare 21 och AddVision, har varit relativt oförändrat jämfört med föregående år beroende på fortsatt lägre aktivitet inom elektiv kirurgi. AddVision har i kvartalet också startat upp verksamhet i Sverige genom ett eget bolag.

I kvartalet har marknadsläget varit starkt föränderligt och helt beroende på pandemins utveckling. De höga smittotalen bland sjukvårdspersonal har medfört färre operationer och fortsatta ökningar av operationsköerna. Antalet planerade operationer i kvartalet har totalt sett varit på en lägre nivå än före pandemin, men med tydlig ökning under mars månad. Flera olika initiativ pågår i samtliga länder från både politiskt och privat håll för att öka kapaciteten inom vården och minska vårdskulden.

I de nya upphandlingar som kommer ut i de nordiska länderna är trenden tydlig att fokus ökas på hållbarhet. I Norge har t ex den nya ”Åpenhetsloven” medfört ökat fokus på etiska affärer samt spårbarhet avseende material i upphandlingar.

För hemvårdsbolagen var marknadsläget också föränderligt men i takt med minskad smittspridning i slutet av kvartalet öppnade samhället äntligen upp sig igen för kundbesök och utprovningar av produkter. Vi ser fortsatt stor efterfrågan i marknaden för både våra digitala lösningar och övriga hjälpmedel. I kvartalet har nyförvärvade Camanio både integrerat in verksamheten från Telia Health Monitoring och installerat ett intressant digitalt pilotprojekt i en svensk kommun.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-04-27 10:55:45 av jamilah.wass@add.life