Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
Periodens resultat (rullande 12 mån) 720 721 692
Eget kapital årsgenomsnitt 3 795 3 263 1 779
Avkastning på eget kapital 720/3 795=19% 721/3 263=22% 692/1 779=39%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 382 1 273 1 022
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 1 606 1 347 836
R/RK 1 382/1 606=86% 1 273/1 347=95% 1 022/836=122%
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 1 043 996 889
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 339 277 133
EBITA 1 382 1 273 1 022
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
EBITA 1 382 1 273 1 022
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 8 836 7 993 5 956
EBITA marginal 1 382/8 836=15,7% 1 273/7 993=15,9% 1 022/5 956=17,2%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.
Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2021. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2021 och för balansposter per 31 december 2021 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2022-04-21 22:53:29 av jamilah.wass@add.life